1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure praktijk Salon Liwonne en een cliënt waarop Pedicure praktijk Salon Liwonne deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  1. Inspanningen Pedicure praktijk Salon Liwonne

Pedicure praktijk Salon Liwonne zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure praktijk Salon Liwonne zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

  1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur
voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure praktijk Salon Liwonne melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure praktijk Salon Liwonne het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure praktijk Salon Liwonne de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Pedicure praktijk Salon Liwonne moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

  1. Betaling

Pedicure praktijk Salon Liwonne vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicure praktijk Salon Liwonne vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via een betaal app te voldoen. Betaling in termijnen is onmogelijk.

  1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Pedicure praktijk Salon Liwonne vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure praktijk Salon Liwonne aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure praktijk Salon Liwonne neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Pedicure praktijk Salon Liwonne behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure praktijk Salon Liwonne zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

  1. Geheimhouding

Pedicure praktijk Salon Liwonne is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure praktijk Salon Liwonne verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

  1. Aansprakelijkheid

Pedicure praktijk Salon Liwonne is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure praktijk Salon Liwonne is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure praktijk Salon Liwonne is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

  1. Beschadiging & diefstal

Pedicure praktijk Salon Liwonne heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure praktijk Salon Liwonne meldt diefstal altijd bij de politie.

  1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure praktijk Salon Liwonne. Pedicure praktijk Salon Liwonne dient de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure praktijk Salon Liwonne de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pedicure praktijk Salon Liwonne en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

  1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure praktijk Salon Liwonne het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

  1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicure praktijk Salon Liwonne en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst